Return to site

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya publica conjuntament l’actualització del decret de les Inspeccions tècniques d’edificis (ITE) i del llibre de l’edifici.

 

S'ha publicat al DOGC el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

 

Entrada en vigor del nou decret

El nou decret no especifica la data d’entrada en vigor, i d’acord amb l’establert al Codi Civil Espanyol, en referència als articles 2 i 5, aquest entrarà en vigor al cap de 20 dies des de la seva publicació, per tant aquest serà vigent el dia 27 de maig de 2015. Aquest decret, a l’igual que l’anterior, té per objecte fomentar la conservació, el manteniment i la rehabilitació i l’adequació funcional dels edificis d’habitatges mitjançant la regulació de la inspecció tècnica, l’aprovació del Programa d’inspeccions obligatòries i l’establiment del contingut del llibre de l’edifici, per als edificis d’habitatges d’obra nova o resultants d’una gran rehabilitació i per als edificis d’habitatges existents.

Quan i quins edificis han de fer la ITE ?

Els edificis que han de fer la ITE són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.
No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre. Per al cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos d’acord amb el dret.
Per acreditar el compliment d’aquesta obligació cal presentar a l’Administració l’informe de la inspecció tècnica del l’edifici d’habitatges abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, amb les excepcions següents:

Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

Per als edificis d’habitatges unifamiliars:

  
Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

 

Eina informàtica per la generació de l'informe ITE

L’informe de la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE), descriu les característiques generals de l’edifici, on s’ha de fer constar el seu estat de conservació, i les possibles deficiències aparents constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns, així com les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.

Aquest informe ITE s’elabora d’acord amb un model normalitzat que es generat amb una eina telemàtica habilitada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el Portal Generador d'informes d'inspecció tècnica dels edificis (IITE).

 

Lliurament de la ITE a la propietat de l'edifici

Per poder obtenir el Certificat d’aptitud de l’edifici, prèviament és obligatori que l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) hagi estat lliurat a la propietat o la comunitat de propietaris (Article 10, lletra a, del Decret 67/2015).

Un cop tancat i signat digitalment l’informe ITE quedaran les dades guardades en el portal generador de la ITE durant 4 mesos. Transcorregut aquest període de temps seran eliminades. Com a garantia de l’entrega per part del tècnic a la propietat de l’informe ITE es necessari que el tècnic redactor de l’informe presenti dues copies impreses de la ITE a la propietat que han de ser signades en la part inferior de la darrera pàgina per les dues parts. El tècnic se’n quedarà una còpia signada com a prova de lliurament a la Propietat.

Sol·licitud d'emissió del certificat d’aptitud de l'edifici

Una vegada obtingut l'informe tècnic, elaborat mitjançant el Generador d'informes ITE, cal sol·licitar a l'Administració l'emissió del Certificat d'aptitud de l'edifici. La propietat de l’edifici és l’agent obligat a tramitar-la, la qual ho pot fer directament o mitjançant un representant autoritzat.

Per sol·licitar l'emissió del certificat d’aptitud cal omplir i tramitar la sol·licitud mitjançant el corresponent imprés. Per a omplir aquest imprès es necessari el codi alfanumèric de 8 dígits de l’informe ITE que s’obté un cop s’ha tancat i signat digitalment l’informe ITE.

Un cop omplert l'imprés s'ha de presentar i tramitar la sol·licitud que es pot realitzar de forma telemática o presencial, a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i Serveis territorials d'habitatge o a les Oficines locals d'Habitatge.

No és un requisit per la tramitació de la sol·licitud del certificat d’aptitud de l’edifici l’acompanyament de l’informe ITE. Tant sols cal entregar l’imprès de sol·licitud i en el seu cas l’autorització del representant que tramita la sol·licitud.

Quadre vigències del Certificat d’Aptitud

* En els casos de deficiències qualificades com a greus o molt greus, cal que el personal tècnic comuniqui, de manera inmediata i a través d'aquest imprés, tant a la propietat com a l'ajuntament del municipi on es trobi l'edifici, la situacio de risc inminent, i en el seu cas, la proposta de mesures de seguretat cautelars i urgents i el termini orientatiu per esmenar les deficiències.

Programa de rehabilitació

La propietat d’un immoble sotmès a la inspecció tècnica d’edifici, en el que s’hagi observat l’existència de deficiències, està obligat a:

  • Aprovar un Programa de rehabilitació. Solicita pressupost - AQUI
  • Constituir un fons de reserva específic per a respondre de les despeses que es derivin de l’execució de les obres.
  • Promoure l’execució de les obres de rehabilitació.

Hi ha preus de referència del cost de la ITE?

Contractar el servei complet a l'equip de Click Tecnic.

El servei complet inclou realizar:

  1. Visita <IN SITU> per recopilar dades i fer inspecció..
  2. Elaboració d'informe (ITE).
  3. Gestió de la Sol·licitud d'emissió del certificat d’aptitud de l'edifici.

***Nota: Fem pressupost a mida segons necessitat del client

Per mès informació envieu correu electrònic:albert.verges@clicktecnic.es

Eines i recursos per elaborar la ITE

Autor del post:


Albert Vergés Sarola ·

Arquitecte Tècnic - Expert en Taxacions - Pèrit judicial

Contacte: +34 606026318 - info@clicktecnic.es - http://www.clicktecnic.es

Explica'ns les teves impressions en els comentaris del post, m'ajudaràs a millorar-lo!

Comparteix a les xarxes socials:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly