Return to site

Com saber si un edifici ha passat la ITE

Què és la ITE?
La ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis) és un informe realitzat per un tècnic competent (arquitecte o arquitecte tècnic) sobre un edifici existent. És com una ITV d'habitatges o, més aviat, com una ITV d'edificis. Consisteix en un informe reglat, en el qual cal valorar una sèrie d'aspectes concrets de l'edifici referents, d'una banda, a l'estructura de l'edifici en el seu aspecte més ampli, incloent façanes, coberta i, en general, tots els elements que puguin generar un perill sobre les persones. D'altra banda s'estudia l'accessibilitat global de l'edifici, si compleix o si pot complir certs criteris d'accessibilitat entre les seves parts i amb la via pública.

El pas de la ITE al IEE
Des de 2013, ha aparegut un nou concepte que se sumeixi al de la ITE, que és el IEE (Informe d'Avaluació de l'Edifici). Est és, bàsicament, la suma de la ITE més el certificat d'eficiència energètica de l'edifici. Normalment, si l'edifici té una ITE en vigor i presenta el certificat d'eficiència energètica de l'edifici, tindrà el IEE amb caràcter general, sense necessitat de repetir de nou la inspecció de l'estructura i l'accessibilitat.

Hi ha ajuntaments que porten exigint l'informe ITE des de fa molts anys. Per exemple, a Madrid s'exigeix des de 1999. En municipis de ciutats intermèdies, com la Corunya, s'exigeix des de 2006 i, en general, en municipis petits no s'exigeix encara o s'està implantant a poc a poc. Entre els ajuntaments que ho exigeixen, alguns encara demanen encara solament la ITE, mentre que uns altres ja exigeixen directament el IEE. De tota manera, per demanar subvencions, sí que és necessari el IEE, així que no vindrà malament fer directament el IEE encara que no ens exigeixin pròpiament el certificat energètic de l'edifici.

A qui va dirigit?

Estan obligats a sol·licitar el certificat d'aptitud els propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l'ús d'habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

No estan obligats els titulars d'edificis unifamiliars en què la seva edificació principal estigui separada 1,5 m o més de la via púbica, zones d'ús públic o finques adjacents.

Haig de fer la ITE del meu edifici?

Per exemple a Catalunya: Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat.

Cal presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la sol·licitud del certificat d'aptitud i l’Informe de la Inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges (IITE) abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, o be segons aquesta programació:

 1. Edificis d’habitatges plurifamiliars
   

  Antiguitat de l'edifici

  Termini màxim per passar la inspecció

  Construïts fins al 1950

  Han d’haver passat ja la inspecció

  Entre 1951 i 1960

  Fins al 31 de desembre de 2015

  Entre 1961 i 1971

  Fins el 31 de desembre de 2016

  A partir de 1972

  Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

 • Edificis d’habitatges unifamiliars

  Antiguitat de l’edifici Termini màxim de presentació 

  Construïts fins al 1900Fins al 31 de desembre de 2016

  Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017

  Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018

  Els habitatges unifamiliars que disposin de cèdula vigent en el moment d'assolir els terminis no tenen l'obligació de presentar l'IITE fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d'habitabilitat.

  Per determinar-ne l'antiguitat, es prendrà com a data la que consta en el cadastre. En cas que no hi consti, es pot justificar per altres mitjans admesos en dret.

  En el cas d'edificis d'habitatges que duguin a terme rehabilitacions integrals i hagin obtingut la llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, hagin efectuat la comunicació prèvia que preveu la normativa d'urbanisme vigent un cop finalitzades les obres, el termini d'antiguitat de 45 anys s'inicia a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que fixi el certificat de final d'obres.

Per saber si l'edifici en el qual vius ha passat o ha de passar una ITE, es pot buscar a la pàgina web respectiva que la majoria d'ajuntaments, consultar a la Generalitat o bè enviar-me mail. AQUÍ

Quins edificis han de passar la ITE

La ITE és obligatòria en els següents supòsits:

   • Si ho determina el programa d'inspeccions tècniques obligatòries.
   • Si ho determinen els programes o les ordenances locals
   • Si l'edifici o habitatges de l'edifici s'han d'acollir a ajuts públics per al foment de la rehabilitació

Queden exclosos els edificis sobre els quals s'hagi iniciat l'expedient de declaració de ruïna.

Qui és el responsable d'encarregar la ITE

L'obligació de sotmetre els edificis d'habitatges a la inspecció tècnica correspon a la propietat. En el cas d'edificis en règim de propietat horitzontal, aquesta obligació correspon a la comunitat de propietaris.

Les persones propietàries i els ocupants han de facilitar l'accés als habitatges i altres entitats en el moment de la inspecció, amb la finalitat de possibilitar la inspecció de l'edifici.

El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica és a càrrec de les persones propietàries de l'edifici.

El fet de no disposar de la ITE en els supòsits en què sigui exigible pot comportar la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables segons el que preveu la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge.

Altres informacions

Tècnics competents per a realitzar la ITE

La ITE l'ha de dur a terme un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer de l'edificació o graduat en ciències i tecnologies de l'edificació col·legiat, que disposin d'assegurança de responsabilitat civil vigent i que no incorri en cap incompatibilitat, prohibició o inhabilitació per a l'exercici professional.

L'Informe de la inspecció tècnica (IITE)

Aquest informe:

  • S'elabora amb el Generador d'Informes que està disponible a la web , d'acord amb el model normalitzat i el format aprovat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
  • S'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat, objectivitat, independència i veracitat en el seu contingut

Aquest informe ha de contenir les següents dades bàsiques:

   • La identificació de l'edifici.
   • La identificació del personal tècnic
   • Les característiques generals de l'edifici
   • L'estat de conservació de l'edifici, indicant les deficiències detectades i la seva qualificació ( molt greus, greus, importants o lleus).
   • Recomanacions per:
    • Un correcte manteniment i conservació de l'edifici, així com la periodicitat de les accions a dur a terme.
    • La millora de la sostenibilitat i l'ecoeficiència de l'edifici ( no substitueix l'obligació de la certificació energètica quan aquesta sigui receptiva).
   • L'avaluació de les condicions bàsiques d'accessibilitat d'acord amb la normativa vigent i recomanacions d'intervencions tècnicament viables que permetin assolir la millor adequació possible.
   • Declaració responsable del tècnic redactor conforme:
   • Té la qualificació professional exigible i sobre la veracitat de les dades de l'informe.
   • Disposa d'assegurança de responsabilitat civil vigent i que no incorre en cap incompatibilitat, prohibició o inhabilitació.

L'informe d'inspecció tècnica d'edificis d'habitatges té una vigència de 4 mesos a comptar des de la data de la seva emissió, i ha de ser presentat davant l'Administració abans de la finalització d'aquest termini, juntament amb la sol·licitud del certificat d'aptitud.

Qualificació de les deficiències

Deficiències molt greus: són les que, pel seu abast i gravetat, representen un risc imminent i generalitzat per a l'estabilitat de l'edifici i la seguretat de persones i bens, i requereixen una intervenció immediata (desallotjament de l'edifici, altres mesures urgents i cautelars o, en el seu cas, la declaració de ruïna de l'edifici).

Deficiències greus: són les que, per la seva incidència, representen un risc imminent per a l'estabilitat o la seguretat de determinats elements de l'edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones o béns, i que requereixen l'adopció de mesures cautelars prèvies a l'execució de les obres d'esmena d'aquelles deficiències.

Deficiències importants: són les que, tot i no representar un risc imminent ni per l'estabilitat de l'edifici ni per a la seguretat de les persones, n'afecten la salubritat i funcionalitat, i fan necessària una intervenció correctora que no pot quedar relegada a treballs de manteniment.

Lleus: són les que fan necessària la realització de treballs de manteniment preventiu i/o corrector per a evitar el seu agreujament o l'aparició de noves lesions.

En el cas de deficiències greus o molt greus, cal que el tècnic:

   • Comuniqui de manera immediata tant a la propietat com a l'Ajuntament, la situació de risc imminent i, en el seu cas, la proposta de mesures de seguretat cautelars i urgent a adoptar amb caràcter previ a l'execució de les obres.
   • Aquesta comunicació no necessita el consentiment de la propietat.
   • Indiqui en l'informe si les mesures cautelars si les mesures cautelars relatives a la seguretat han estat executades.

Obligacions de la propietat

Un cop rebut l'informe de la inspecció tècnica, la propietat de l'immoble d'habitatges ha de:

   • Presentar directament o mitjançant representant autoritzat l'informe davant l'Agència de l'Habitatge o de les administracions locals que hagin assumit la competència per a emetre certificats.
   • Executar de manera immediata i urgent l'adopció de les mesures cautelars indicades en l'informe en el supòsit que no s'hagin executat anteriorment.
   • Aprovar un programa de rehabilitació en el termini d'1 any quan existeixin deficiències en l'edifici. Quan aquestes siguin greus o molt greus, el termini serà de 6 mesos. Aquest programa requereix la supervisió de tècnics amb titulació habilitant.
   • Constituir un fons de reserva per afrontar les despeses que es derivin de l'execució de les obres previstes en el programa.
   • Lliurar, a requeriment de les administracions, la documentació de l'elaboració i presentació de l'IITE, així com del programa de rehabilitació de del seu compliment.

Presentació de l'informe d'inspecció tècnica a l'Administració

L'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) juntament amb la sol·licitud d'emissió del certificat d'aptitud s'han de presentar davant de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o de les administracions locals que hagin decidit emetre certificats d'aptitud.

Vigència del certificat d'aptitud

La vigència d'aquest certificat és de:

  • Apte sense deficiències o deficiències lleus: 10 anys
  • Apte provisional amb deficiències importants: 6 anys, condicionada a una revisió tècnica cada 2 anys.
  • Apte cautelarment amb deficiències greus o molt greus: 3 anys, condicionada a una revisió quan digui el tècnic a l'informe o com a mínim cada 12 mesos.
  • Resolució denegatòria d'aptitud: cal presentar una altre sol·licitud de certificat d'aptitud més un nou IITE que acrediti mesures cautelars executades o l'execució de les obres.

Transmissió d'habitatges entre vius

En el cas que un edifici estigui obligat a passar la inspecció tècnica, les persones transmitents ha de lliurar a les adquirents una còpia de:

  • l'informe de la inspecció tècnica realitzada i
  • el certificat d'aptitud.

L'article 124 g) de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, considera com a infracció greu el no disposar de la ITE quan aquest sigui exigible.

Si el certificat d'aptitud s'ha obtingut per silencia administratiu positiu, o si no es pot obtenir aquest certificat perquè, d'acord amb l'IITE s'han apreciat deficiències greus o molt greus, les persones transmetent han de lliurar una còpia de l'IITE amb l'acreditació de la data de presentació davant l'Administració.

La persona adquirent podrà exonerar la persona transmitent de manera expressa de l'obligació de lliurar el certificat d'aptitud i l'IITE per causes que hauran de quedar degudament justificades davant el fedatari públic que autoritzi la transmissió.

Els notaris i registradors han d'informar d'aquestes obligacions i fer constar, si s'escau, l'exoneració en els actes de transmissió.

Igualment és important mantenir-se informat, ja que no tots els ajuntaments d'Espanya avisen de la mateix forma, i si el teu edifici no passa la ITE podries ser multat, o fins i tot tenir conseqüències pitjors si l'edifici es troba en mal estat i afecta al benestar de les persones.

Igualment és important mantenir-se informat, ja que no tots els ajuntaments d'Espanya avisen de la mateix forma, i si el teu edifici no passa la ITE podries ser multat, o fins i tot tenir conseqüències pitjors si l'edifici es troba en mal estat i afecta al benestar de les persones.

Si necessites tràmits com la ITE o IEE visita la nostra web aquí. o envieu mail demanant informació. aquí.

Si t'ha semblat interessant no oblidis compartir-ho amb els teus contactes a les xarxes socials, potser a algun d'ells també li interessi. Gràcies.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly